GDPR - Ochrana osobních údajů

Společnost PROTETIKA CZ PLUS s.r.o. považuje problematiku ochrany práv a svobod fyzických osob za zásadní a s ohledem na tuto skutečnost přijímá následující bezpečnostní politiku.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) se vedení společnosti, jímž se zpravidla rozumí statutární orgán společnosti, příp. jím k tomuto pověřený zaměstnanec společnosti, zavazuje nakládat s osobními údaji svých zaměstnanců, klientů i třetích stran (uvedené fyzické osoby dále společně jen „subjekty údajů“) v důsledném souladu s tímto nařízením tak, aby nemohla být způsobena subjektům údajů žádná újma (nebo alespoň v maximální možné míře bylo omezeno riziko jejího vzniku) z hlediska zneužití, poškození, krádeže OÚ nebo jiného neoprávněného nakládání s nimi, způsobená v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Společnost se zavazuje dodržovat základní principy vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve vztahu k nakládání s osobními údaji, kterými jsou mj.:

  • Zákonnost, korektnost a transparentnost
  • Účelnost a omezení uložení
  • Minimalizace údajů
  • Přesnost, integrita a důvěrnost
  • Odpovědnost

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat a každý její zaměstnanec je povinen při výkonu práce nebo v souvislosti s ní respektovat, že při zpracovávání OÚ společností budou dodržovány zejména následující podmínky:

  • Zpracování bude probíhat korektním, transparentním a zákonným způsobem
  • Zpracování bude prováděno pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely
  • Zpracování OÚ bude přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu
  • Zpracování OÚ bude probíhat jenom po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k účelu, po uplynutí této doby budou OÚ zlikvidovány
  • Budou přijata taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití, odcizení či poškození OÚ

Tisknout